Donaties goede doelen
0
1
5
8
8

Algemene voorwaaarden

>> Download de algemene voorwaarden


 1. Definities
  1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. Locaties met meerwaarde(n): de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Locaties met meerwaarde(n) VOF gevestigd aan de Ypendael 22 te Baarn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 64998932;
   2. klant: de natuurlijke persoon die of het bedrijf dat via de website een informatieaanvraag indient bij een aanbieder;
   3. website: de website www.locatiesmetmeerwaarde.nl die door Locaties met meerwaarde(n) wordt beheerd;
   4. aanbieder: de natuurlijke persoon die of het bedrijf dat via de website zijn locatie te huur aanbiedt;
   5. boekingsovereenkomst: de boekingsovereenkomst tussen de klant en de aanbieder;
   6. diensten: de dienstverlening van Locaties met meerwaarde(n).
 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die door Locaties met meerwaarde(n) worden geleverd en op ieder gebruik door de klant van de website.
  2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
  3. De toepasselijkheid van de eventuele (inkoop)voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft Locaties met meerwaarde(n) het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de klant niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
  5. Locaties met meerwaarde(n) heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 1. Fair use
  1. Het is niet toegestaan om van de website gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de diensten zou kunnen aantasten.
 1. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Elk intellectueel eigendomsrecht, waaronder auteursrecht en databankrecht, met betrekking tot de website, de programmatuur, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, teksten, de online database, merken, handelsnamen, huisstijl en logo’s en waar het door Locaties met meerwaarde(n) aan de klant verstrekte gegevens betreft, verblijft bij Locaties met meerwaarde(n) of bij haar licentiegever, zoals de aanbieders.  Het is de klant toegestaan de website “te delen” door de website op social mediawebsites te plaatsen. Het is de klant enkel toegestaan teksten en/of foto’s weergegeven op de website op een of meerdere andere websites te plaatsen, indien de klant duidelijk kenbaar maakt dat de teksten en/of foto’s afkomstig zijn van Locaties met meerwaarde(n).
 1. Uitvoering van de overeenkomst en onderhoud
  1. Via de website kan de klant een informatieaanvraag sturen naar de aanbieder i.v.m. het huren van een locatie voor een evenement. Voordat de klant een informatieaanvraag via de website kan sturen, dient de klant aan te klikken dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
  2. Locaties met meerwaarde(n) zal de diensten naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar leveren.
  3. Voor de diensten is Locaties met meerwaarde(n) afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. Locaties met meerwaarde(n) is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken van derde partijen.
  4. Locaties met meerwaarde(n) is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud de website tijdelijk buiten gebruik te stellen.
  5. Locaties met meerwaarde(n) mag wijzigingen in elk onderdeel van de website aanbrengen.
 1. Korting
  1. Nadat de klant een informatieaanvraag via de website bij een aanbieder heeft ingediend, vraagt Locaties met meerwaarde(n) via een e-mail na bij de klant of de klant een boekingsovereenkomst is aangegaan met de aanbieder. Is de klant een boekingsovereenkomst aangegaan met een aanbieder bij wie hij via de website een informatieaanvraag heeft ingediend en maakt hij dat aan Locaties met meerwaarde(n) kenbaar, dan heeft de klant recht op een korting van 5% op de eindfactuur exclusief btw van de diensten die door de aanbieder zijn geleverd.
  2. Artikel 6.1 is niet van toepassing indien de klant in de 2 jaren voorafgaande aan de eerste boekingsovereenkomst die door middel van de informatieaanvraag via de website tot stand is gekomen al een klant is geweest van de aanbieder.
  3. De korting, zoals omschreven in artikel 6.1, geldt voor alle op de eindfactuur van de aanbieder gefactureerde diensten. Op de eindfactuur staat in ieder geval de locatiehuur, eventueel aangevuld met de door de aanbieder aangeboden aanvullende diensten zoals horeca, techniek, organisatie en inhuur van extra personeel. Aanvullende diensten die door derden (niet door de aanbieder) worden geleverd en separaat worden gefactureerd vallen niet onder de 5% korting. Hierbij maakt het geen verschil of deze aanvullende diensten separaat worden gefactureerd door de aanbieder of door de derde partij. Op de website staat bij de locatie altijd vermeld (bij bijzonderheden) of er sprake is van niet door de aanbieder aangeboden en buiten de 5% korting vallende aanvullende diensten.
  4. Nadat de klant met een aanbieder, bij wie hij via de website een informatieaanvraag heeft ingediend, een boekingsovereenkomst is aangegaan, kan de klant ook eventuele vervolg boekingsovereenkomsten door middel van het indienen van een informatieaanvraag via de website tot stand laten komen. Bij vervolg boekingsovereenkomst zoals omschreven in dit artikel heeft de klant ook recht op de korting van 5% opgenomen in artikel 6.1, tenzij artikel 6.2 van toepassing is.
  5. Heeft de klant recht op de 5% korting zoals omschreven in dit artikel, dan heeft de klant 2 opties:
   1. De korting wordt overgemaakt naar de klant;
   2. De korting wordt uitgekeerd aan een van de goede doelen die op de website staan.

Kiest de klant ervoor dat de korting naar hem moet worden overgemaakt, dan dient de klant zijn bankrekeningnummer (IBAN) aan Locaties met meerwaarde(n) door te geven. Vervolgens zal Locaties met meerwaarde(n) het kortingsbedrag overmaken op de bankrekening van de klant. Kiest de klant ervoor dat de korting wordt uitgekeerd aan een goed doel, dan dient de klant op de website een goed doel uit te kiezen. Nadat de klant een goed doel heeft uitgekozen, maakt Locaties met meerwaarde(n) het kortingsbedrag over op de bankrekening van het door de klant gekozen goede doel.

  1. De korting wordt uitbetaald door Locaties met meerwaarde(n) en niet door de aanbieder.
  2. De korting wordt overeenkomstig artikel 6.5 uitbetaald aan de klant of aan een goed doel nadat de aanbieder aan Locaties met meerwaarde(n) kenbaar heeft gemaakt dat de klant de eindfactuur voor de huur van de locatie aan de aanbieder heeft betaald.
  3. Locaties met meerwaarde(n) heeft het recht de uitbetaling van de korting op te schorten gedurende de periode dat de klant enige verplichting jegens de aanbieder niet is nagekomen. De klant wordt van een dergelijke opschorting via de e-mail door Locaties met meerwaarde(n) in kennis gesteld.
 1. Positie van Locaties met meerwaarde(n)
  1. De website heeft slechts een informatieve functie.
  2. De klant erkent dat Locaties met meerwaarde(n) niet de locaties te huur aanbiedt die op de website staan. Indien de klant een boekingsovereenkomst aangaat met de aanbieder, dan is dat volledig voor risico van de klant. Locaties met meerwaarde(n) staat er op geen enkele wijze voor in dat de locatie van een aanbieder geschikt is voor het evenement dat de klant wil organiseren.
  3. Bij de totstandkoming van een boekingsovereenkomst tussen de klant en een aanbieder gelden de eventueel aanwezige algemene voorwaarden van de aanbieder. De algemene voorwaarden van Locaties met meerwaarde(n) maken geen onderdeel uit van de boekingsovereenkomst. Dit is een boekingsovereenkomst tussen de klant en de aanbieder.
  4. Indien de aanbieder zijn verplichtingen jegens de klant niet nakomt of indien de aanbieder onrechtmatig jegens de klant handelt, dan is dat een zaak tussen de klant en de aanbieder. In een dergelijk geval dient de klant de aanbieder daarop aan te spreken en niet Locaties met meerwaarde(n).
  5. Locaties met meerwaarde(n) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de wijze waarop de aanbieder met de persoons- en/of bedrijfsgegevens van de aanbieder omgaat.
 2. Klachten
  1. Klachten over de diensten en/of het handelen van Locaties met meerwaarde(n) kunnen worden gemeld bij:   

Locaties met meerwaarde(n)
Ypendael 22
3743 AW Baarn
e-mail: info@locatiesmetmeerwaarde.nl
tel: 06-30283154 (Esther) of 06-27133021 (Mirjam)

  1. Klachten worden door Locaties met meerwaarde(n) binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
 1. Aansprakelijkheid en verjaring
  1. Aan de kwaliteit van de website wordt veel aandacht besteed. Locaties met meerwaarde(n) kan echter niet instaan voor de continue beschikbaarheid van de website, voor de juistheid van al de op de website voorkomende gegevens en/of het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik daarvan door derden. De website kan technische onjuistheden of andere fouten bevatten. De website wordt aangeboden in zijn huidige staat en zoals beschikbaar, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard dan ook.
  2. Locaties met meerwaarde(n) kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
   1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 10 van deze algemene voorwaarden;
   2. enige daad of nalatigheid van de klant.
  3. Locaties met meerwaarde(n) garandeert niet dat de website vrij is van storingen. Locaties met meerwaarde(n) is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de tijdelijke onderbreking van de website.
  4. Locaties met meerwaarde(n) staat niet in voor de informatie die over een aanbieder en/of een locatie op de website staat die afkomstig is van de aanbieder. Indien informatie op de website afkomstig van een aanbieder niet juist of volledig is, dan kan Locaties met meerwaarde(n) daar nimmer aansprakelijk voor worden gesteld. Indien de klant er zeker van wil zijn dat een locatie voldoet aan zijn wensen en geschikt is voor het evenement dat hij op de locatie wil organiseren, dan dient hij contact op te nemen met de betreffende aanbieder.
  5. De klant erkent dat Locaties met meerwaarde(n) op generlei wijze betrokken is bij transacties en afspraken tussen de klant en een aanbieder. Indien de aanbieder de boekingsovereenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, dan kan Locaties met meerwaarde(n) daarvoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.
  6. Locaties met meerwaarde(n) kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien het evenement dat de klant op de locatie organiseert geen succes is.
  7. Locaties met meerwaarde(n) is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
  8. Locaties met meerwaarde(n) is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst, gemiste omzet en gemiste besparingen.
  9. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Locaties met meerwaarde(n) of haar ondergeschikten.
  10. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Locaties met meerwaarde(n) vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Locaties met meerwaarde(n) kan aanwenden.
 2. Overmacht
  1. Locaties met meerwaarde(n) is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Van overmacht aan de zijde van Locaties met meerwaarde(n) is onder andere sprake indien Locaties met meerwaarde(n) verhinderd wordt de diensten te leveren ten gevolge van: dataverlies als gevolg van computerstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; internet- en stroomstoring; oorlog of rellen; molest; brand; waterschade; overstroming; overheidsmaatregelen.
  2. Indien er sprake is van een overmachtssituatie die gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant, dan wordt de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
 3. Beveiliging en privacy
  1. Locaties met meerwaarde gebruikt ingevoerde gegevens op de website alleen waar deze voor zijn bedoeld, zoals aangegeven op de website.
  2. Locaties met meerwaarde(n) spant zich in om haar systemen en de website te beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik en verlies van ingevoerde gegevens. Het is onmogelijk om ieder ongeautoriseerd gebruik en ieder ongewild verlies van gegevens volledig uit te sluiten. Locaties met meerwaarde(n) aanvaardt geen aansprakelijkheid indien ondanks de genomen maatregelen ingevoerde gegevens alsnog worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt, tenzij er ter zake sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Locaties met meerwaarde(n).
  3. Locaties met meerwaarde(n) is niet verantwoordelijk voor eventueel misbruik door derden, waaronder een aanbieder, van gegevens welke de klant (via de diensten) aan derden heeft verstrekt.
 4. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op alle diensten die Locaties met meerwaarde(n) levert is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen tussen de klant en Locaties met meerwaarde(n) zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Locaties met meerwaarde(n) is gelegen. De klant zijnde een particulier heeft 1 maand de tijd nadat Locaties met meerwaarde(n) zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.