DONATIES GOEDE DOELEN
0
5
5
6
0

Algemene voorwaaarden

Locaties met Meerwaarde(n) VOF   

 
Artikel 1 Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Locaties met Meerwaarde(n): de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Locaties met Meerwaarde(n) VOF gevestigd aan de Ypendael 22 te Baarn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 64998932;
b. gedachtengoed van Locaties met Meerwaarde(n): het streven naar economisch handelen dat zich richt op winst voor mens, maatschappij en milieu. Dit maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) creëert waarde op ecologisch, sociaal en economisch gebied: de 3P’s van Planet, People en Profit. Op de website omschreven als meer waarden voor cultuur, natuur en mens;
c. partner: de natuurlijke persoon die of het bedrijf dat via de website een locatie, product of dienst aanbiedt;
d. klant: de natuurlijke persoon of het bedrijf dat via de website een (boekings)overeenkomst aangaat met een partner op de website;
e. website: de website www.locatiesmetmeerwaarde.nl die door Locaties met Meerwaarde(n) wordt beheerd;
f. (boekings)overeenkomst: de (boekings)overeenkomst tussen de klant en de partner;
g. bemiddelingsovereenkomst: de overeenkomst tussen de partner en Locaties met Meerwaarde(n);
h. fee: de in de bemiddelingsovereenkomst afgesproken vergoeding voor het leveren van de diensten door Locaties met Meerwaarde(n).
 
Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die door Locaties met Meerwaarde(n) worden geleverd zoals afgesproken in de bemiddelingsovereenkomst en voor ieder gebruik van de website.  
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele (inkoop)voorwaarden van de klant of partner wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft Locaties met Meerwaarde(n) het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de klant of partner niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
2.5 Locaties met Meerwaarde(n) heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. 
 
 
Artikel 3 Overeenkomst met partner
3.1 Locaties met Meerwaarde(n) zorgt voor plaatsing van de partner op de website, zoals afgesproken in de bemiddelingsovereenkomst. 
3.2 Op de website van Locatie met Meerwaarde(n) wordt op een positieve en onderscheidende manier doelstellingen, uitstraling, karakter en bijzondere kenmerken van de partner weergegeven en uitgedragen.
3.3 Het gedachtengoed van Locaties met Meerwaarde(n) en de op de website vermelde partners wordt door Locaties met Meerwaarde(n) geprofileerd middels persberichten, via diverse relevante vakmedia, door mailings en nieuwsbrieven en op social media.
3.4 De partner draagt mede door Locatie met Meerwaarde(n) het gedachtengoed van maatschappelijk verantwoord ondernemen uit en willen hiermee andere organisaties inspireren.
3.5 Voor vermelding op de website en profilering van de partner door Locaties met Meerwaarde(n) wordt een jaarlijkse vergoeding gevraagd, zoals afgesproken in de overeenkomst. Indien de vergoeding met meer dan 3% (inflatiecorrectie) wordt verhoogd, zal dit uiterlijk 1 oktober bekend worden gemaakt aan de locaties. De vergoeding wordt altijd in het eerste kwartaal van het jaar voor het hele kalenderjaar voldaan, zolang de overeenkomst duurt. Indien de overeenkomst tijdens een jaar wordt aangegaan, wordt de vergoeding berekend over het resterende aantal maanden van het kalenderjaar.
3.6 Deze overeenkomst kan door beide partijen te allen tijde worden opgezegd. Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, tenzij anders afgesproken in de overeenkomst. Indien opzegging gedurende het kalenderjaar plaatsvind, vindt geen restitutie van de eerder gedane vergoeding voor dat kalenderjaar plaats.
 
Artikel 4 Gebruik website 
4.1 De website heeft een informatieve en verbindende functie. 
4.2 De partner levert aan Locaties met Meerwaarde(n) content voor de website aan, zoals een beschrijving van de locatie, product of dienst en beeldmateriaal in de vorm van foto’s en/of video’s. De content die de partner aanlevert dient een waarheidsgetrouw beeld te geven en vrij van rechten te zijn. 
4.3 Via de website kan de klant een informatie- of offerte-aanvraag sturen naar de partner. Deze stuurt Locaties met Meerwaarde(n) direct door naar de partner. De klant krijgt een bevestiging van de aanvraag.
4.4 Locaties met Meerwaarde(n) is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud de website tijdelijk buiten gebruik te stellen. Locaties met Meerwaarde(n) is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de tijdelijke onderbreking van de website.
4.5 Locaties met Meerwaarde(n) mag wijzigingen in elk onderdeel van de website aanbrengen.
4.6 Het is niet toegestaan om van de website gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de diensten zou kunnen aantasten.
4.7 Het is de partner niet toegestaan een locatie op een website aan te bieden of te plaatsen die een exacte kopie is van de website van Locaties met Meerwaarde(n). Daarnaast is het de partner niet toegestaan zelf of in samenwerking met derden deel te nemen aan (de ontwikkeling van) een website die identiek is aan de website van Locaties met Meerwaarde(n). 
 
Artikel 5 Afdragen fee 
5.1 Locaties met Meerwaarde(n) heeft recht op een fee, elke keer dat tussen de partner en de klant een (boekings)overeenkomst tot stand komt door de website van Locaties met Meerwaarde(N). De (boekings)overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de klant van het aanbod van de partner, dit kan bijvoorbeeld schriftelijk, via de e-mail of mondeling geschieden.
5.2 De (boekings)overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen door kennismaking via de website, indien:
a. de klant het formulier op de website heeft ingevuld voor een informatie-, beschikbaarheid- of offerte-aanvraag. Deze wordt verzonden naar klant, partner en Locaties met Meerwaarde(N).;
b. de klant een uitgestelde boeking doet, voor een bijeenkomst waarvoor eerder het formulier op de website is ingevuld voor een informatie-, beschikbaarheid- of offerte-aanvraag.;
c. de klant kenbaar maakt aan de partner dat deze is gevonden door de website.
d. Artikel 5.2 is niet van toepassing bij bestaande klanten van de partner: indien de klant in de twee jaren voorafgaande aan de eerste informatieaanvraag via de website, al een klant is geweest van partner. Hiervan kan worden afgeweken indien de partner geen bezwaar heeft tegen het afdragen van een fee, bijvoorbeeld omdat hierdoor goede doelen worden gesteund.
5.3 Indien de klant een informatieaanvraag via de website bij een partner heeft ingediend en er komt een (boekings)overeenkomst tot stand, dan dient de partner Locaties met Meerwaarde(n) hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de klant de factuur van de huur van de locatie, afgenomen dienst of product aan de partner heeft voldaan, dient de partner per omgaande een kopie van de eindfactuur te verstrekken aan Locaties met Meerwaarde(n). 
5.4 Locaties met Meerwaarde(n) heeft recht op een fee ter hoogte van een percentage (zoals overeengekomen) van de diensten die door de partner zijn geleverd. Locaties met Meerwaarde(n) stuurt hiervoor een factuur naar de partner. Over het fee-bedrag wordt het BTW tarief gerekend voor zakelijke dienstverlening (thans 21%).
5.5 De fee die de partner aan Locaties met Meerwaarde(n) betaalt wordt gezien als algemene advertentiekosten en wordt nooit doorberekend aan de klant. De klant betaalt hetzelfde als wanneer rechtstreeks bij de locatie zou worden geboekt.
5.6 De fee, zoals omschreven in artikel 7.1, geldt voor alle op de eindfactuur van de partner gefactureerde diensten, zoals afgesproken in de overeenkomst. Bij boeking van een locatie staat op de eindfactuur in ieder geval de locatiehuur, eventueel aangevuld met de door de partner aangeboden aanvullende diensten zoals horeca, techniek, organisatie en inhuur van extra personeel. Aanvullende diensten die door derden (niet door de partner) worden geleverd en separaat worden gefactureerd vallen niet onder fee. Hierbij maakt het geen verschil of deze aanvullende diensten separaat worden gefactureerd door de partner of door de derde partij. 
 
Artikel 6 Steunen van goede doelen
6.1 Wanneer de klant een (boekings)overeenkomst aangaat met een partner, is een deel van de fee bestemd voor het steunen van een of meerdere goede doelen zoals deze vermeld staan op de website. 
6.2 De klant mag bepalen welk goed doel deze donatie krijgt. Locaties met Meerwaarde(n) neemt hiertoe contact op met de klant. 
6.3 De donatie aan het goede doel wordt uitbetaald door Locaties met Meerwaarde(n) en niet door de partner of klant. De donaties worden voldaan aan het einde van elk kalenderjaar. De klant, de partner (locatie) en het goede doel worden op de hoogte gesteld van deze donatie.
6.4 Nadat de klant met een partner, bij wie hij via de website een informatieaanvraag heeft ingediend, een (boekings)overeenkomst is aangegaan, kan de klant ook eventuele vervolg (boekings)overeenkomsten door middel van het indienen van een informatieaanvraag via de website tot stand laten komen. Bij elke vervolg (boekings)overeenkomst zoals omschreven in dit artikel, is de partner de afgesproken fee verontschuldigd aan Locaties met Meerwaarde(n) en komt er een bedrag vrij voor goede doelen zoals omschreven in artikel 6.1.
 
Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten
7.1 Elk intellectueel eigendomsrecht, waaronder auteursrecht en databankrecht, met betrekking tot de website, de programmatuur, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, teksten, de online database, merken, handelsnamen, huisstijl en logo’s en waar het door Locaties met Meerwaarde(n) aan de klant verstrekte gegevens betreft, verblijft bij Locaties met Meerwaarde(n) of bij haar licentiegever, zoals de partners.  Het is de klant toegestaan de website te delen door de website op social mediawebsites te plaatsen. Het is de klant toegestaan teksten en/of foto’s weergegeven op de website op een of meerdere andere websites te plaatsen, indien de klant duidelijk kenbaar maakt dat de teksten en/of foto’s afkomstig zijn van Locaties met Meerwaarde(n).
 
Artikel 8 Positie van Locaties met Meerwaarde(n)
8.1 Afspraken voor de te boeken locatie en/of te leveren diensten en producten vinden plaats tussen klant en partner, zonder verdere tussenkomst van Locaties met Meerwaarde(n). 
8.2 De klant erkent dat Locaties met Meerwaarde(n) niet de locaties te huur aanbiedt die op de website staan. Indien de klant een boekingsovereenkomst aangaat met de partner, dan is dat volledig voor risico van de klant. Locaties met Meerwaarde(n) staat er op geen enkele wijze voor in dat de locatie van een partner geschikt is voor het evenement dat de klant wil organiseren.
8.3 Bij de totstandkoming van een (boekings)overeenkomst tussen de klant en een partner gelden de eventueel aanwezige algemene voorwaarden van de partner. De algemene voorwaarden van Locaties met Meerwaarde(n) maken geen onderdeel uit van de (boekings)overeenkomst. 
8.4 Indien de partner zijn verplichtingen jegens de klant niet nakomt of indien de partner onrechtmatig jegens de klant handelt, dan is dat een zaak tussen de klant en de partner. In een dergelijk geval dient de klant de partner daarop aan te spreken en niet Locaties met Meerwaarde(n).
8.5 Locaties met Meerwaarde(n) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de wijze waarop de partner met de persoons- en/of bedrijfsgegevens van de partner omgaat.
 
Artikel 9 Klachten
9.1 Klachten over de partners en/of het handelen van Locaties met Meerwaarde(n) kunnen worden gemeld bij:
Locaties met Meerwaarde(n)
Ypendael 22
3743 AW Baarn
e-mail: info@locatiesmetmeerwaarde.nl
tel: 06 15 40 49 45
9.2 Klachten worden door Locaties met Meerwaarde(n) binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
 
Artikel 10 Aansprakelijkheid en verjaring
10.1 Aan de kwaliteit van de website wordt veel aandacht besteed. Locaties met Meerwaarde(n) kan echter niet instaan voor de continue beschikbaarheid van de website, voor de juistheid van al de op de website voorkomende gegevens en/of het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik daarvan door derden. De website kan technische onjuistheden of andere fouten bevatten. De website wordt aangeboden in zijn huidige staat en zoals beschikbaar, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard dan ook.
10.2 Locaties met Meerwaarde(n) kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 10 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant of de partner
10.3 Locaties met Meerwaarde(n) staat niet in voor de informatie die over een partner en/of een locatie op de website staat die afkomstig is van de partner. Indien informatie op de website afkomstig van een partner niet juist of volledig is, dan kan Locaties met Meerwaarde(n) daar nimmer aansprakelijk voor worden gesteld. Indien de klant er zeker van wil zijn dat een locatie voldoet aan zijn wensen en geschikt is voor het evenement dat hij op de locatie wil organiseren, dan dient hij contact op te nemen met de betreffende partner.
10.4 De klant erkent dat Locaties met Meerwaarde(n) op generlei wijze betrokken is bij transacties en afspraken tussen de klant en een partner. Indien de partner de boekingsovereenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, dan kan Locaties met Meerwaarde(n) daarvoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.
10.5 Locaties met Meerwaarde(n) kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien het evenement dat de klant op de locatie organiseert geen succes is.
10.6 Locaties met Meerwaarde(n) is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
10.7 Locaties met Meerwaarde(n) is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst, gemiste omzet en gemiste besparingen.
10.8 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Locaties met Meerwaarde(n) of haar ondergeschikten.
10.9 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Locaties met Meerwaarde(n) vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Locaties met Meerwaarde(n) kan aanwenden.
 
 
Artikel 11 Overmacht
11.1 Locaties met Meerwaarde(n) is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Van overmacht aan de zijde van Locaties met Meerwaarde(n) is onder andere sprake indien Locaties met Meerwaarde(n) verhinderd wordt de diensten te leveren ten gevolge van: dataverlies als gevolg van computerstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; internet- en stroomstoring; oorlog of rellen; molest; brand; waterschade; overstroming; overheidsmaatregelen.
11.2 Indien er sprake is van een overmachtssituatie die gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant, dan wordt de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
 
Artikel 12 Looptijd, beëindiging en ontbinding
12.1 De samenwerking tussen de partner en Locaties met Meerwaarde(n) wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, vanaf de in de overeenkomst genoemde datum.
12.2 Deze overeenkomst kan door beide partijen te allen tijde worden opgezegd. Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
12.3 Na beëindiging van de overeenkomst wordt de partner van de website aan het einde van het kalenderjaar van de website verwijderd en kan een (potentiële) klant niet meer via de website contact opnemen met de partner. 
12.4 Zo lang de partner op de website staat en er een aanvraagformulier kan worden ingevuld, gelden de afspraken over betaling van de fee zoals genoemd bij artikel 5.
12.5 Indien de klant eerder dan het einde van het kalenderjaar van de website wil worden verwijderd, dient dit schriftelijk of via de e-mail te worden gemeld. 
12.6 Indien beëindiging van de overeenkomst plaats vindt voordat het kalenderjaar ten einde is, vindt er geen restitutie plaats van eerder betaalde gelden (genoemd in artikel 3.5) voor zichtbaarheid op de website en profilering.
12.7 Locaties met Meerwaarde(n) heeft het recht deze overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder inachtneming van een opzegtermijn middels een schriftelijke verklaring te ontbinden: 
a. indien de partner niet (meer) handelt volgens het gedachtengoed van Locaties met Meerwaarde(n);
b. indien de partner niet voldoet aan de kwaliteitsnormen die aan een Locatie met Meerwaarde(n) worden gesteld (zie hiervoor de criteria op de website);
c. indien er gegronde klachten binnenkomen over de partner, dan wel de partner een bedreiging vormt voor het uitdragen van het gedachtengoed van Locaties met Meerwaarde(n);
d. indien de partner zijn betalingsverplichtingen niet nakomt of in staat van faillissement is verklaard, aan hem, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend.
 
Artikel 13 Beveiliging en privacy
13.1 Locaties met meerwaarde gebruikt ingevoerde gegevens op de website alleen waar deze voor zijn bedoeld, zoals aangegeven op de website.
13.2 Locaties met Meerwaarde(n) spant zich in om haar systemen en de website te beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik en verlies van ingevoerde gegevens. Het is onmogelijk om ieder ongeautoriseerd gebruik en ieder ongewild verlies van gegevens volledig uit te sluiten. Locaties met Meerwaarde(n) aanvaardt geen aansprakelijkheid indien ondanks de genomen maatregelen ingevoerde gegevens alsnog worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt, tenzij er ter zake sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Locaties met Meerwaarde(n).
13.3 Locaties met Meerwaarde(n) is niet verantwoordelijk voor eventueel misbruik door derden, waaronder een partner, van gegevens welke de klant (via de diensten) aan derden heeft verstrekt.
 
Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle diensten die Locaties met Meerwaarde(n) levert is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen de klant of partner en Locaties met Meerwaarde(n) zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Locaties met Meerwaarde(n) is gelegen. De klant of partner heeft 1 maand de tijd nadat Locaties met Meerwaarde(n) zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.